ЕЙ ВИЖЪН ЕООД отчита важността на конфиденциалността и защитата на личните Ви данни, обработвани при и по повод изпълнение на предоставяните от нас услуги, и се ангажира да обработва тези лични данни при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, българското законодателството, ОРЗД и добрите практики. С настоящия документ искаме да Ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас, включително чрез нашия уебсайт или чрез неговата мобилна версия.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.
Ако имате въпроси относно Политиката за поверителност, можете да се свържете с нас, като изпратите запитване по имейл или ни се обадите на тел. +359889222613.

ЗА НАС

ЕЙ ВИЖЪН е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 201166870, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Русалски лък № 14, и Интернет страница: www.avisionbg.euЕЙ ВИЖЪН е с предмет на дейност: строително проектиране, проектански услуги в областта на устройственото планиране и инвестиционно проектиране, прединвестиционни проучвания, авторски надзор по време на строителството, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. 

ЕЙ ВИЖЪН е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни.
Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО

І. ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ (физически лица – Възложители по смисъла на Закона за устройство на територията) НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО СЛЕДВА:

 1. Идентификационни данни на Възложителя – Имена, ЕГН, електронен, пощенски адрес, номер на лична карта, телефон за връзка, данни за пълномощно (в случай, че договорът се сключва от пълномощник);
 2. Идентификационни данни за имота – нотариален акт и други документи, свързани с имота и със строителството в имота.

 ІІ. ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (по смисъла на Закона за устройство на територията) НИЕ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КАКТО СЛЕДВА:

Идентификационни данни на другите участници в строителството: Технически правоспособните лица по смисъла на чл. 163а от ЗУТ; Техническият ръководител по смисъла на чл. 163, ал. 2 от ЗУТ; Консултантът – (ФЛ или представителят на ЮЛ).

Данните, които събираме за тези лица, са в минимално необходимото съдържание и в съответствие с нормативните изисквания, разписани в съответните специални закони и подзаконови актове по прилагането им.

    Събираните данни по отношение на посочените по-горе лица се обработват от нас при съобразяване на принципа „Необходимост да се знае“.

III. КОМЕНТАРИ В САЙТА:

Когато посетителите оставят коментари в сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде одобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

IV. ФАЙЛОВЕ:

Ако качвате изображения в сайта, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

V. БИСКВИТКИ:

Ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки
ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

VI. ВМЪКНАТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО МОЖЕМ ДА ПРЕДОСТАВИМ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ  

           При определени условия, изрично разписани в нормативните актове, ние можем да предоставим лична информация за Вас на:

 1. Камарата на архитектите в България – за целите на поддържаните от камарата регистри, съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране и Устава на Камарата;
 2. Достъп до информацията имат право да получат и административни и съдебни органи в рамките на техните законови правомощия, например: НАП, МВР, Прокуратура, Съд и др.

КОЛКО ДЪЛГО ДЪРЖИМ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

ЕЙ ВИЖЪН ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за  период от 5 години.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

 ВАШИТЕ ПРАВА

Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при условията, определени в него, като субект на данни имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.
 • Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.
 • Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработването – ако се прилагат определени условия, имате право да искате ограничаване на обработването.
 • Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор.
 • Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, толкова лесно колкото то е дадено. Действието на оттегленото съгласие е занапред.
 • Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на наши легитимни интереси. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи.
 • Право на жалба – Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни и до съда.

В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните права, можете да се обърнете към (посочват се имена и телефони за контакт; пощенски/електронен адрес).

Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в надзорния орган – Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2. 

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

    ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 1. Обработващият следва да Обработва Личните данни от името на Администратора с цел предоставянето на Услугите. Личните данни, не могат да се използват за други цели, различни от определените  съгласно Договора.
 2. Обработващият е длъжен да спазва във всеки един момент инструкциите и нарежданията на Администратора относно обработването, освен ако не се изисква друго от правото на Съюза или на държава членка, приложимо към Обработващия. В такъв случай, Обработващият е длъжен да информира писмено Администратора за това правно изискване, преди предприемане на съответното действие/обработване.
 3. Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

more