ГАРАНТИРАНО ЩЕ ТЕ ВЪРНАТ ОТ ОБЩИНАТА, ПРИ ЛИПСА ДОРИ НА ЕДНА СЪСТАВНА ЧАСТ ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ТУК:


Oбхватът и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране се определят с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за Обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Наредбата се прилага за всички обекти, за които се изисква одобрен инвестиционен проект при издаване на разрешение за строеж. 

С този сух увод искам да започна темата, защото малко хора знаят какви части би трябвало да съдържа един инвестиционен проект.

Запомни, че при липсата дори само на една от тях, ще те върнат незабавно от общината!!

 

И така, ще ти предоставя този списък, за да си напълно уверен, че ще получиш бързо одобрение на проекта.

 

 1. Съставна част - АРХИТЕКТУРНА - Този проект решава местоположението на сградата, връзката й с терена, както и подходите към нея. По него се изграждат ограждащите и преградните стени на сградата, той определя вида на довършителните работи и материалите, които ще се вложат.

 2. Съставна част - КОНСТРУКТИВНА - По този проект се изгражда грубия строеж на сградата. С него се определя начина на фундиране на сградата, както и количествата и вида на носещите материали.

 3. Съставна част - ГЕОДЕЗИЧЕСКА - Този проект дава информация за топографията на терена, върху който ще се строи. С негова помощ се решава вертикалната планировка, отвеждането на водите и се изготвя картограма на земните маси.

 4. Съставна част - ГЕОЛОЖКА - Този проект дава информация за земните пластове в дълбочина. От информацията, която съдържа, конструктора се ориентира на каква дълбочина да закопае основите. Също показва здравината на почвата и наличието на подземни води.

 5. Съставна част - ЕЛЕКТРИЧЕСКА - По този проект се изгражда електрическата инсталация на сградата. Необходим е за присъединяване на обекта към електропреносната мрежа.

 6. Съставна част - ВиК - По този проект се изгражда додопровода и канализацията сградата. Също като горния проект е необходим за присъединяване към мрежата на съответното ВиК дружество.

 7. Съставна част -ОВК - По този проект се изгражда отоплителната и вентилационната инсталации на сградата.

 8. Съставна част - ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ - Този проект е задължителен за всички сгради над 3 етажа, в това число влиза и сутерена. Също така за сгради със застроена площ над 200 кв.м. на етаж. С него се гарантира пожарната обезопасеност на обекта, както и безпроблемната евакуация на обитателите при пожар.

 9. Съставна част - ПАРКОУСТОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО - Този проект е задължителен за обществени и многофамилни жилищни сгради. С негова помощ се оформя околното пространсто около сградата. За гр. София е задължителен за всякакъв тип сгради. За останалите населени места, е допустимо да не се изготвя, когато се проектират еднофамилни жилищни сгради.

 10. Съставна част - ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - с този проект се доказва енергийната ефективност на сградата. Определят се дебелините и слоевете на изолационните материали.

 11. Съставна част - ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ - оценка на горния доклад. Гарантира, че всички изчисления са вярни и сградата е енергийно ефективна.

 12. Съставна част - ТЕХНОЛОГИЧНА - за произвдствени нужди и/или услуги.

 

 

Всички тези части са необходими за издаване на разрешение за строеж и са задължителни. Всички те би следвало да съдържат подробни спецификации и количествени сметки. Също така и основни детайли, по които да се строи.

 


Продължавам да изброявам проекти, които са необходими за начало на строителството и откриване на строителна площадка:

 1. ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ (ПБЗ) - Изготвя се за обсолютно всички строежи. Важи 6 месеца.
 2. ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ (ПУСО) - Изготвя се за по-големи обекти. Над 700 кв.м. РЗП.

 

Ако планираш да започнеш строителство веднага, след получаване на разрешение за строеж, то е по-добре да изготвиш ПБЗ и ПУСО заедно с инвестиционния проект. По този начин ще стестиш около месец чакане за одобрението им.

 

Една от най-важните части на проекта е количествената сметка. Лошо направена и невярна тя подава грешна информация към изпълнителите на строежа. Това води до непълна оферта, с липсващи пера. А това от своя страна води до стрес при изпълнението на строежа, за всяка страна, както и неспазване на заложения бюджет.

Ние се стремим да предоставяме максималко пълна количествена сметка, спецификации и основни детайли, с цел планиране на най-добро изпълнение.

Това което ни отличава от останалите проектанти е печелившият подход, който прилагаме при изготвянето на нашите проекти. Предпазването на клиента от проблемите при създаването и реализирането на една сграда, както и осъзнатото проектиране, са ключови в нашата работа.  Ние работим съвместно с него до постигане на перфектното решение за конкретната сграда, като уважаваме и ценим гледната му точка. Детайлната разработка на проекта, осигурява предвидими резултати и гарантира безпроблемна реализация.

Благодарение на това, нашите клиенти получават проект за законосъобразна, здрава, функционална и красива сграда,  който отговаря на тяхната визия, спазва бюджета им и носи максимална печалба.

 


Искаш ли да помогнем и на теб да имаш бързо и безпроблемно одобрение на проекта? Ако отговорът е ДА, то последвай този линк и си уговори безплатна консултация с арх. Мария Горанова.

 

Add a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *